تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197633672
1401/03/26

مناجات

خدایا!
فاصله ای که میان ما و امام زمان مان(عج) است
را هرچه زودتر بردار...
کاش ابرهای ذهن کنار رود و زنگار دل جلا یابد و غبار از دیدگانمان پاک گردد تا آفتاب ظهور مهدی موعود(عج) را دریابیم و عطر «مریم» نگاهش را با همه وجودمان احساس کنیم.
 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.