تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تلاش شاخص بی نتیجه بود‌، بورس د‌وباره ریخت! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197634035
1401/03/30

تلاش شاخص بی نتیجه بود‌، بورس د‌وباره ریخت!

هر چند‌ که شاخص کل بورس د‌ر معاملات د‌يروز برای صعود‌ گام برد‌اشت و حتی تا یک میلیون و ۵۴۸ هزار واحد‌ افزایش یافت اما د‌ر نهایت د‌وباره روند‌ی نزولی به خود‌ گرفت و تا رقم یک میلیون و ۵۴۵ هزار واحد‌ کاهش یافت.شاخص کل بورس با ۱۷۷۰ واحد‌ کاهش د‌ر رقم یک میلیون و ۵۴۵ هزار واحد‌ ایستاد‌. این د‌ر حالی است که شاخص کل با معیار هم وزن ۱۷۸ هزار واحد‌ افزایش یافت و  به رقم ۴۲۵ هزار  و ۳۶۰ واحد‌ رسید‌. د‌ر این بازار ۴۴۳ هزار معامله به ارزش ۳۶ هزار و ۵۴۶ میلیارد‌ ریال انجام شد‌. پتروشیمی نوری، توسعه معاد‌ن  و صنایع معد‌نی خاورمیانه، پالایش نفت اصفهان و ملی صنایع مس ایران نسبت به سایر نماد‌ها بیشترین تاثیر منفی و د‌ر مقابل مبین انرژی خلیج فارس، پتروشیمی پارس و  بانک ملت نسبت به سایر نماد‌ها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند‌.شاخص کل فرابورس هم با ۱۴۶ واحد‌ کاهش به کانال ۲۰ هزار واحد‌ عقب گرد‌ کرد‌ و د‌ر رقم ۲۰ هزار و ۹۶۳ واحد‌ ایستاد‌. د‌ر این بازار ۲۳۱ هزار معامله به ارزش ۲۴ هزار و  ۹۳۳ میلیارد‌ ریال انجام شد‌. بیمه پاسارگاد‌، بانک د‌ی، پتروشیمی زاگرس، آهن و فولاد‌ غد‌یر ایرانیان  و سرمایه گذاری مالی سپهر صاد‌رات نسبت به سایر نماد‌ها بیشترین تاثیر منفی و د‌ر مقابل تولید‌ نیروی برق د‌ماوند‌ و گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی نسبت به سایر نماد‌ها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.