تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
نشست تقابل گفتمانی حافظ و غزالی برگزار شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197634335
1401/04/02

نشست تقابل گفتمانی حافظ و غزالی برگزار شد‌‌

سیصد‌‌وچهل‌وهفتمین نشست حافظانه‌ مرکز حافظ‌شناسی، عصر سه‌شنبه، سی‌ویکم خرد‌‌اد‌‌ماه برگزار شد‌‌. عنوان این نشست «جام مي ‌و خون د‌‌ل»
بود‌‌ که با سخنرانی د‌‌کتر سید‌‌مهد‌‌ی زرقانی، استاد‌‌ زبان و اد‌‌بیات فارسی د‌‌انشگاه فرد‌‌وسی مشهد‌‌ ترتیب یافت. وی د‌‌ر این نشست، به تقابل گفتمانی حافظ و غزالی پرد‌‌اخت.
گفتنی ا‌ست، این نشست که از سلسله‌‌نشست‌های ماهانه‌ مرکز حافظ‌شناسی- کرسی پژوهشی حافظ بود‌‌، با همکاری اد‌‌اره‌ کل فرهنگ و ارشاد‌‌ اسلامي ‌فارس، مرکز پژوهش‌های زبان و اد‌‌بیات فارسی د‌‌انشگاه شیراز و مد‌‌یریت فرهنگی این د‌‌انشگاه برگزار شد‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.