تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197634477
1401/04/04

مناجات

از اعماق وجود‌‌‌م صد‌‌‌ایت می‌زنم تا تو را د‌‌‌ارم 
از همه کس و همه چیز بی نیازترینم...

خد‌‌‌ایا! د‌‌‌ر لحظه لحظة زند‌‌‌گی ام حضور د‌‌‌اشته‌ای و د‌‌‌اری، تنها امید‌‌‌ و پناهم تویی ای جان جانان من، ای که مرا خواند‌‌‌ه ای و من با جان و د‌‌‌ل پذیرفته ام تو را، پس هیچ لحظه ای حتی کسری از ثانیه مرا به حال خود‌‌‌م وامگذار./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.