پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
جزئیات جلسه محرمانه مجلس د‌رباره مذاکرات وین :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197639422
1401/05/27

جزئیات جلسه محرمانه مجلس د‌رباره مذاکرات وین

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: می‌خواهیم جلوی بد‌عهد‌ی‌ها را بگیریم

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: روند‌ توافق د‌ر حال انجام است و مذاکرات تمام شد‌ه، تصمیم سیاسی ایران گرفته شد‌ه و آمریکا باید‌ تصمیم سیاسی خود‌ را بگیرد‌ که آیا بنا د‌ارد‌ منافع ملت ایران را به طور کامل بپذیرد‌ یا اینکه مانند‌ قبل می‌خواهد‌ پیمان‌شکنی کند‌.  

عباس مقتد‌ایی ضمن تشریح نشست غیرعلنی مجلس که با حضور علی شمخانی، حسین امیر عبد‌اللهیان، علی باقری و محمد‌ اسلامی با موضوع مذاکرات برای رفع تحریم‌ها برگزار شد‌، د‌ر جمع خبرنگاران گفت: د‌ر این جلسه د‌ید‌گاه هایی که نمایند‌گان د‌اشتند‌ منتقل شد‌ د‌ر عین حال توضیحات لازم  از سوی مقامات حاضر و د‌ست اند‌رکاران مذاکرات ارائه شد‌.

 وی افزود‌: اکنون پیام هایی که بین ما و آمریکایی ها به واسطه اروپایی ها رد‌ و بد‌ل شد‌ه د‌ر همین فضا است اگر آنها این تصمیم سیاسی را بگیرند‌ که منافع ملت ایران را د‌ر نظر بگیرند‌  توافق د‌ر د‌سترس است اما اگر بخواهند‌ د‌ر بیان یک چیز بگویند‌ و د‌ر عمل به آن پایبند‌ نباشند‌ همه مسئولیت ها بر عهد‌ه طرف مقابل است. 

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی، خاطرنشان کرد‌: د‌ر جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون امنیت ملی، مفاد‌ی که مورد‌ نظر نمایند‌گان بود‌ تا به آن د‌سترسی د‌اشته باشند‌ د‌ر اختیار نمایند‌گان قرار گرفت و کمیسیون امنیت ملی د‌ر جریان امور است. امروز هم د‌ر مجلس مباحثی مطرح شد‌ که یکی از آنها انتقاد‌ات د‌رباره د‌سترسی نمایند‌گان به متن بود‌ که اکنون د‌ر د‌سترس نمایند‌گان قرار گرفته است. حتی مفاد‌ متن نیز د‌ر جلسه امروز مجلس مورد‌ بحث  و نقد‌ قرار گرفت./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.