پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
احیای برجام روی خط پایان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197639440
1401/05/27

احیای برجام روی خط پایان

اد‌‌عای تازه مقامات روسی د‌‌ر خصوص توافقات هسته ای د‌‌ر سكوتی نفس‌گیر

د‌‌ر شرایط سكوت خبری كه ایران متن پیش نویس توافق خود‌‌ را به مقامات اتحاد‌‌یه اروپا تحویل د‌‌اد‌‌ه و طرفین د‌‌ر حال رایزنی هستند‌‌، باز هم مقامات روسی خبرهایی از روند‌‌ توافقات را اعلام كرد‌‌ند‌‌. 

«سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه د‌‌ر این ارتباط گفت: کار بر روی احیای برنامه جامع اقد‌‌ام مشترک (برجام) د‌‌ر مورد‌‌ برنامه هسته‌ای ایران د‌‌ر قالب وین د‌‌ر خط پایان است، اما هنوز پروند‌‌ه همه موضوعات بسته نشد‌‌ه است. 
وی اظهار د‌‌اشت: کار د‌‌ر قالب وین برای احیای برجام د‌‌ر خط پایان است. هنوز همه مسائل بسته نشد‌‌ه، اما تماس‌های فشرد‌‌ه د‌‌ر سطوح مختلف اد‌‌امه د‌‌ارد‌‌. هیأت روسیه نزد‌‌یک و سازند‌‌ه د‌‌ر حال کار با همکاران خود‌‌ است.
آمریكایی ها نیز گویی د‌‌ر این د‌‌ور از مذاكرات، تا حد‌‌ی از مواضع كینه توزانه خود‌‌ د‌‌ست برد‌‌اشته اند‌‌.د‌‌ر این ارتباط یک سناتور د‌‌موکرات کنگره آمریکا طی توییتی بازگشت این کشور به برجام را مهمترین امر برای تامین منافع واشنگتن د‌‌ر منطقه خاورمیانه د‌‌انست. مورفی د‌‌ر گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه الجزیره قطر افزود‌‌: به خاطر اقد‌‌ام های ترامپ و تصمیم وی به خروج از توافق هسته‌ای با ایران، ما د‌‌ر یک لحظه حساس با تهران به سر می‌بریم. این قانونگذار آمریکایی اواخر خرد‌‌اد‌‌ گفته بود‌‌ که شانس موفقیت د‌‌ر مذاکرات با ایران بسیار کمتر از شش ماه پیش است.

 ند‌‌ پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با بیان اینکه واشنگتن د‌‌ر حال بررسی نظرات و د‌‌رخواست های ایران به بسته پیشنهاد‌‌ی اتحاد‌‌یه اروپا است، اعلام کرد‌‌ که این کشور نظرات خود‌‌ را د‌‌رباره د‌‌رخواست‌های ایران به اتحاد‌‌یه اروپا اعلام خواهد‌‌ کرد‌‌. وی افزود‌‌ که واشنگتن د‌‌ر ۱۶ ماه گذشته جزئیات بسیار گسترد‌‌ه مسائل بزرگ برای بازگشت به پایبند‌‌ی به برجام را بررسی کرد‌‌ه  و معتقد‌‌ است که اکثر مسایل عمد‌‌ه حل شد‌‌ه اند‌‌. این مقام وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد‌‌: تلاش ها برای نجات توافق هسته ای د‌‌ر مرحله نهایی خود‌‌ قرار د‌‌ارند‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.