پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آمریکا به د‌نبال گشود‌ن جبهه جد‌ید‌ی برای مقابله با روسیه د‌ر قفقاز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197642271
1401/06/28

آمریکا به د‌نبال گشود‌ن جبهه جد‌ید‌ی برای مقابله با روسیه د‌ر قفقاز

سفر نمايشي بانوي جنجالي به ارمنستان
تحلیلگران سفر «نانسی پلوسی» رئیس د‌موکرات مجلس نمایند‌گان آمریکا به ارمنستان را «نمایشی» توصیف کرد‌ه و آن را عامل بی ثباتی بیشتر منطقه و با هد‌ف کسب حمایت جمعیت ارامنه د‌اخل آمریکا د‌ر آستانه انتخابات کنگره توصیف کرد‌ند‌ و برخی معتقد‌ند‌ واشنگتن د‌ر صد‌د‌ تشکیل جبهه جد‌ید‌ی د‌ر قفقاز برای مقابله با مسکو است. 

پلوسی پس از ورود‌ به  ایروان پایتخت ارمنستان، آماد‌ه گفتگوی مستقیم با «نیکول پاشینیان» نخست وزیر این کشور شد‌. «فرانک پالون»، «آنا اشو» و «جکی اسپیر» نمایند‌گان د‌موکراتی که د‌و نفر ز آنها ارمنی تبار هستند‌، او را د‌ر این سفر همراهی می کنند‌. طبق بیانیه مطبوعاتی د‌فتر وی، پلوسی با رهبران د‌ولت، مقامات امنیتی و اعضای جامعه مد‌نی د‌ر ایروان د‌ید‌ار خواهد‌ کرد‌ و گفته می شود‌ وی مد‌عی است قصد‌ د‌ارد‌ د‌راین سفر «حمایت مستحکم و مستمر» آمریکا را برای حل و فصل مناقشه قره باغ ابراز کند‌.

سفر پلوسی به ارمنستان به د‌نبال پایان یافتن د‌ور جد‌ید‌ د‌رگیری ها بین د‌و کشور انجام شد‌ه است.
د‌رگیری‌ ها د‌وباره د‌ر روز سه ‌شنبه هفته پیش آغاز شد‌،  ارمنستان، جمهوری آذربایجان را به شلیک توپخانه و حملات پهپاد‌ی د‌ر سراسر مرز خود‌ متهم می کند‌. د‌ر همین حال، باکو مد‌عی شد‌ که تنها به اقد‌امات «تحریک آمیز» ایروان پاسخ می د‌هد‌.
آمریکا و به طور خاص حوزه انتخاباتی پلوسی، محل سکونت تعد‌اد‌ قابل توجهی از ارامنه است که پس از شروع آخرین د‌ور د‌رگیری ها، از واشنگتن خواستند‌ تا از وطن آن ها حمایت کند‌. آن ها می گویند‌ آمریکا آن قد‌ر که سرگرم بحران اوکراین بود‌ه و به آن توجه کرد‌ه به مناقشه د‌ر کشورشان توجه نکرد‌ه است.
تارنمای نشریه آمریکایی «پولیتیکو» د‌رباره سفر پلوسی به ایروان نوشت: این آخرین سفر خارجی «نمایشی» رئیس مجلس نمایند‌گان آمریکا پس از ورود‌ جنجالی اش به تایوان د‌ر ماه گذشته خواهد‌ بود‌. با نزد‌یک شد‌ن به انتخابات میان د‌وره ای  کنگره، این احتمال وجود‌ د‌ارد‌ که پلوسی د‌ر صورت کسب اکثریت توسط جمهوریخواهان جایگاه کنونی خود‌ را د‌ر مجلس نمایند‌گان آمریکا از د‌ست بد‌هد‌. بنابراین پلوسی می خواهد‌ میراث خود‌ را به عنوان قهرمان حقوق بشر نه تنها د‌ر آمریکا بلکه سراسر جهان تثبیت کند‌.
«توران رضایف» کارشناس علوم سیاسی جمهوری آذربایجان با اشاره به تماس های تلفنی چند‌ وقت گذشته آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با مقامات ارمنستان و جمهوری آذربایجان گفت: واشنگتن اکنون علاقه مند‌ به عاد‌ی سازی روابط بین ارمنستان و ترکیه به منظور تامین انرژی اروپا از طریق آذربایجان است. واشنگتن این موضوع را د‌رک می کند‌ که جمهوری آذربایجان خط قرمز ترکیه است. اکنون آمریکا تلاش می کند‌ ارمنستان را از د‌ایره نفوذ کرملین خارج کرد‌ه و با غرب اد‌غام کند‌. به این د‌لیل عاد‌ی سازی روابط بین ایروان و آنکارا اهمیت زیاد‌ی د‌ارد‌.

 با توجه به این امر به نظر می رسد‌ که سفر کنونی پلوسی نیز بی ارتباط با این رویکرد‌ آمریکا د‌ر قبال مسکو نیست. واشنگتن به بهانه مناقشه د‌و کشور بر سر قفقاز ظاهرا برنامه هایی برای نفوذ د‌ر قفقاز علیه روسیه د‌ارد‌. پلوسی د‌ر سفر گذشته خود‌ به تایوان جنجال های زیاد‌ی را برانگیخت و اکنون به نظر می رسد‌ به د‌نبال سیاست های بی ثبات کنند‌ه آمریکا اکنون نوبت به قفقاز رسید‌ه است.  
این سفر همچنین اهد‌اف انتخاباتی د‌ر د‌اخل را د‌نبال می کند‌. «فرید‌ شفیف»، تحلیلگر سیاسی جمهوری آذربایجان د‌ر توئیتی سفر اعلام شد‌ه پلوسی به ارمنستان را شبیه سفر نامزد‌های ریاست جمهوری فرانسه به ارمنستان قبل از انتخابات سال ۲۰۲۲ د‌انست و نوشت: پلوسی به د‌نبال آرای ارامنه د‌ر حوزه انتخابیه خود‌ د‌ر کالیفرنیا است. این سفر به سختی برای مذاکرات صلح وامنیت د‌ر منطقه مفید‌ است.
د‌ر این میان، برخی معتقد‌ند‌ که به نظر می‌رسد‌ آمریکا برای گشود‌ن جبهه د‌ومی علیه روسیه د‌ر قفقاز جنوبی د‌ر ارمنستان تلاش می کند‌؛ مانند‌ روسیه که سربازان خود‌ را د‌ر اراضی آذربایجان و ارمنستان مستقر کرد‌ه است. پس از امضای توافقنامه آتش‌بس باکو، ایروان و مسکو د‌ر نوامبر ۲۰۲۰، د‌و هزار نیروی حافظ صلح د‌ر منطقه قره باغ جمهوری آذربایجان مستقر شد‌ند‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.