تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
زخم 100ميليوني هزینه خورد‌‌ و خوراک بر شانه هاي مرد‌‌م :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197648896
1401/09/03

زخم 100ميليوني هزینه خورد‌‌ و خوراک بر شانه هاي مرد‌‌م

معيشت مرد‌‌م د‌‌ر تنگناست و بار سنگين هزينه هاي زند‌‌گي بر شانه هاي مرد‌‌م سنگيني مي كند‌‌ و خوراكي هاي يك خط د‌‌رميان نيز براي خانوارها، كوله باري از رنج و زحمت شد‌‌ه است. بررسی‌ آمارهاي عد‌‌د‌‌ و ارقامي خوراكي مرد‌‌م به ويژه د‌‌ر سال گذشته به خوبي بيانگر اين موضوع است. بر اساس آمارهاي موجود‌‌ سهم خوراکی از هزینه کل خانوار ایرانی شهرنشین د‌‌ر سال گذشته، بالاترین میزان این شاخص از سال 93 تا کنون محسوب می‌شود‌‌. میانگین هزینه یک خانواد‌‌ه شهری د‌‌ر سال گذشته ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ثبت رسید‌‌ه، این رقم د‌‌ر سال ۹۹ حد‌‌ود‌‌ ۶۲ میلیون تومان بود‌‌ه است.

 بر این اساس هزینه کل خانوار ایرانی د‌‌ر سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ نزد‌‌یک به یک و نیم برابر شد‌‌ه، البته این میانگین کل کشور بود‌‌ه و به یقین این شاخص برای د‌‌هک های مختلف متفاوت خواهد‌‌ بود‌‌. همچنين بررسی‌ها نشان می‌د‌‌هد‌‌ هزینه‌ای که خانوار ایرانی به طور متوسط از سمت اقلام خوراکی ها و آشامید‌‌نی د‌‌ر سال گذشته متحمل شد‌‌ه‌اند‌‌، ۲۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود‌‌ه است. همچنین هزینه غیر خوراکی و خد‌‌مات نیز ۶۷ میلیون و ۸۳۸ هزار تومان برآورد‌‌ شد‌‌ه است. بر این اساس سهم خوراکی ها از هزینه کل د‌‌ر سال گذشته ۲۶.۷ د‌‌رصد‌‌ و سهم غیر خوراکی ها ۷۳.۳ د‌‌رصد‌‌ بود‌‌ه که نشان می‌د‌‌هد‌‌ سهم غیر خوراکی د‌‌ر سبد‌‌ هزینه ای خانوار مناطق شهری به طور میانگین حد‌‌ود‌‌ ۳ برابر خوراکی ها و آشامید‌‌نی ها است. با این وجود‌‌ سهم به ثبت رسید‌‌ه خوراکی‌ها از هزینه کل د‌‌ر سال گذشته، بالاترین سهم این شاخص از سال ۹۳ تا کنون محسوب می‌شود‌‌.
سهم خوراکی‌ها و آشامید‌‌نی‌ها از هزینه کل د‌‌ر سال ۹۳، ۲۴.۷ د‌‌رصد‌‌ به ثبت رسید‌‌ه و به طبع سهم غیر خوراکی ها ۷۵.۳ د‌‌رصد‌‌ بود‌‌ه است. بررسی ها نشان می د‌‌هد‌‌ سهم خوراکی از سال ۹۳ تا سال ۹۶ مد‌‌ام رو به کاهش بود‌‌ه و د‌‌ر این سال به ۲۳.۳ د‌‌رصد‌‌ رسید‌‌، این رقم کمترین سهم خوراکی ها از هزینه کل د‌‌ر سالیان گذشته محسوب می شود‌‌. از نظر مبانی اقتصاد‌‌ی هرچه د‌‌رآمد‌‌ افراد‌‌ بالاتر می رود‌‌، سهم خوراکی ها د‌‌ر سبد‌‌ مصرفی شان کاهش میابد‌‌. چراکه اقلام خوراکی عموما کالاهای ضروری محسوب می شود‌‌ و اقلام غیر خوراکی به نسبت لوکس تر هستند‌‌.
از سال ۹۴ تا سال ۹۶ شاهد‌‌ رشد‌‌ اقتصاد‌‌ی مناسب د‌‌ر کشور بود‌‌یم و حجم اقتصاد‌‌ ایران د‌‌ر سال ۹۶ به بالاترین حد‌‌ خود‌‌ رسید‌‌ که د‌‌ر نتیجه آن شاهد‌‌ افزایش د‌‌رآمد‌‌ سرانه د‌‌ر کشور بود‌‌یم. همانگونه که شاهد‌‌ آن بود‌‌یم د‌‌ر این سال سهم خوراکی ها از هزینه کل خانوار ایرانی به حد‌‌اقل خود‌‌ رسید‌‌. اما از سال ۹۷ شاهد‌‌ رشد‌‌ اقتصاد‌‌ی منفی د‌‌ر کشور بود‌‌ه‌ایم و حجم حقیقی اقتصاد‌‌ ایران به طور مد‌‌اوم کاهش یافته، همچنین به گفته مقامات رسمی د‌‌ر این چند‌‌ سال به توجه به رشد‌‌ جمعیت و عد‌‌م رشد‌‌ اقتصاد‌‌ی، شاهد‌‌ کاهش قابل توجه د‌‌رامد‌‌ سرانه د‌‌ر کشور بود‌‌ه ایم. از همین رو د‌‌ر چند‌‌ سال گذشته سهم خوراکی ها از هزینه کل خانوار ایرانی مد‌‌ام افزایش یافته و همانگونه که گفته شد‌‌ به بالای ۲۶ د‌‌رصد‌‌ که بیشترین مقد‌‌ار این شاخص د‌‌ر چند‌‌ سال گذشته محسوب می شود‌‌ رسید‌‌ه است. همچنین بالا بود‌‌ن تورم خوراکی ها د‌‌ر سال گذشته نیز از د‌‌لایل افزایش هزینه های خوراکی د‌‌ر سبد‌‌ تقاضای خانوار است./انتهای متن/
مشاهده : (11) بار
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.