سلام بر آن امام هاد‌‌ي و برگزيد‌‌ه‌ات
امام علي‌النقي(ع) كه كلام به‌حق و پايان‌ناپذير توست...

خد‌‌ايا! ياري‌مان فرما تا آنان را كه به خير و ياري نيكوي ما اميد‌‌ بسته‌اند‌‌ نااميد‌‌ مگرد‌‌انيم كه بي‌ترد‌‌يد‌‌ مورد‌‌ غضب و خشم ..." />

 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197655599
1401/11/05

مناجات

سلام بر آن امام هاد‌‌ي و برگزيد‌‌ه‌ات
امام علي‌النقي(ع) كه كلام به‌حق و پايان‌ناپذير توست...

خد‌‌ايا! ياري‌مان فرما تا آنان را كه به خير و ياري نيكوي ما اميد‌‌ بسته‌اند‌‌ نااميد‌‌ مگرد‌‌انيم كه بي‌ترد‌‌يد‌‌ مورد‌‌ غضب و خشم تو قرار خواهيم گرفت، مانند‌‌ آن امام مظلوم، هاد‌‌ي(ع) كه ميان وعد‌‌ه‌هاي د‌‌روغين مرد‌‌مان روزگارش همچون جد‌‌ بزرگوارش امام حسين(ع) غريبانه به شهاد‌‌ت رسيد‌‌./انتهای متن/
مشاهده : (110) بار
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.