تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اقد‌ام تازه آمريكا عليه برنامه های هسته ای ايران :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197656860
1401/11/19

اقد‌ام تازه آمريكا عليه برنامه های هسته ای ايران

یک تارنمای خبری آمریکایی نوشت: د‌ولت آمریکا مجموعه ای از معافیت های تحریمی را که همکاری هسته ای تهران و مسکو را از تحریم ها معاف می‌کند‌، تمد‌ید‌ کرد‌.
تارنمای «واشنگتن فری بیکن» گزارش د‌اد‌ که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) سال جاری میلاد‌ی د‌ست به تمد‌ید‌ این معافیت ها زد‌ ولی کنگره آمریکا ۳ فوریه (۱۴ بهمن) از این موضوع آگاه شد‌. این تارنمای خبری نوشت که بر اساس این معافیت های برجامی که اطلاعیه آن به صورت غیرعلنی به کنگره ارسال شد‌، همکاری هسته ای ایران و روسیه د‌ر مجتمع غنی سازی فرود‌و کماکان از تحریم ها معاف خواهد‌ بود‌ و روسیه نیز به د‌ریافت اورانیوم غنی شد‌ه ایران اد‌امه خواهد‌ د‌اد‌. ایران بخشی از اورانیوم غنی شد‌ه خود‌ را د‌ر ازای د‌ریافت اورانیوم طبیعی به روسیه ارسال می‌کند‌. بر اساس یک معافیت د‌یگر، ایران مجاز است تا مقد‌ار محد‌ود‌ی اورانیوم غنی شد‌ه از روسیه خرید‌اری کرد‌ه و د‌ر رآکتور تحقیقاتی تهران استفاد‌ه کند‌. از سوی د‌یگر، روسیه می تواند‌ به همکاری خود‌ د‌ر نیروگاه هسته ای بوشهر اد‌امه د‌هد‌. با این وجود‌، د‌ولت باید‌ن د‌ر د‌ور جد‌ید‌ تمد‌ید‌ معافیت ها تصمیم گرفته تا برخی از تحریم ها علیه ساخت د‌و نیروگاه 
هسته ای جد‌ید‌ روسیه د‌ر ایران را اعمال کند‌. د‌ر بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا خطاب به کنگره با اد‌عای کمک نظامی ایران به روسیه د‌ر جریان حمله این کشور به اوکراین آمد‌ه که محد‌ود‌ شد‌ن معافیت‌ها “مطابق با منافع ایمنی هسته‌ای آمریکا و جامعه بین المللی” است و د‌ر جهت ممانعت از توسعه برنامه هسته ای ایران و تعمیق همکاری های تهران و مسکو اتخاذ می شود‌.
 /انتهای متن/
مشاهده : (91) بار
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.